ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie a projekt RD Drmoul

Investor: Monika Klozová
Autor: Ing.arch. Petra Malá
03 / 2018

Předmětem návrhu je novostavba venkovského ekologického rodinného domu, který je určen pro celoroční bydlení. Záměrem bylo navržení ekologického domu, který bude svou stavbou a užíváním maximálně šetřit přírodní zdroje a bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Rodinný dům je navržen pro pár, který má malou dcerku. Jejich přáním bylo vytvoření menšího, světlého, útulného, ale i vzdušného domova.

Architektonické řešení vychází z požadavku na maximálně přírodní a kruhový dům. Řešením je proto jednoduchý kompaktní přízemní dům postavený z přírodních materiálů, které jsou z lokálních zdrojů. Hmota domu, která splývá s terénem, je určena kruhovým půdorysem a kuželovitou střechou se sklonem 30o. Střecha domu je završena otevíratelnou kopulí. Zemité barvy hliněných interiérových a vápenných exteriérových omítek obvodových stěn i střecha odkazují na přírodní charakter dřevostavby, která je navržena téměř pouze z přírodních materiálů, jako je dřevo, sláma, rákos, hlína či písek. Fasády zlehčují okenní výplně se zelenými rámy. Stavba je doplněna o terasu s pergolou, která dotváří organický výraz domu a zároveň chrání obytné prostory před přehřátím v letním období. Na severní straně se dům spíše uzavírá a otevírá se naopak k výhledům na jihu. Dům je svoji obytnou částí orientován převážně k jihu, ale obytné prostory sahají i k východu a západu. Naopak na hlučnější straně severní jsou umístěny technické a doplňující prostory. Jihozápadní část domu lemuje terasa ve tvaru půloblouku. Větší část terasy je stíněna střechou domu, která bude podpírána dřevěnými sloupy. Střecha tak bude stínit na jihozápadní straně obytným prostorám a zabrání v letním období jejich přehřívání. V ostatních měsících budou obytné prostory na jihozápadě osluněny díky nízké poloze slunce na obloze .

Konstrukce domu je navržena tak, aby si dům mohl investor postavit převážně svépomocí. Velký důraz je kladen na použití přírodních materiálů. Dům je založen na betonových základových pasech a dřevěných trámech. Nosná konstrukce je dřevěná. Na stěny navazuje dřevěná konstrukce střechy. Slaměné balíky v obvodových stěnách jsou omítnuty z interiéru hliněnou a z exteriéru vápennou omítkou. Střecha má krytinu z keramických tašek bobrovek .